Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

7400 2703
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOFFka OFFka
1643 c7a4 500
Reposted from009 009 viaOFFka OFFka

May 06 2017

0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadrozdzi drozdzi
2510 8edf
Reposted fromstrzepy strzepy viaOFFka OFFka
6179 a4f9 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi
6174 aa0e
Reposted fromdrozdzi drozdzi
9525 1a2c
Reposted fromNajada Najada viavaka vaka
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viavaka vaka
There’s so much more to life than finding someone who will want you, or being sad over someone who doesn’t. There’s a lot of wonderful time to be spent discovering yourself without hoping someone will fall in Love with you along the way, and it doesn't need to be painful or empty. You need to fill yourself up with Love. Not anyone else. Become a whole being on your own. Go on adventures, fall asleep in the woods with friends, wander around the city at night, sit in a coffee shop on your own, write on bathroom stalls, leave notes in library books, dress up for yourself, give to others, smile a lot. Do all things with Love, but don't romanticize life like you can’t survive without it. Live for yourself and be happy on your own. It isn’t any less beautiful, I promise
— Emery Allen
Reposted fromhormeza hormeza viavaka vaka
7141 b000 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viavaka vaka
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viavaka vaka
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
— Sylvia Plath "Szkalny klosz"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viavaka vaka
3162 2985
Reposted fromkrzysk krzysk viadrozdzi drozdzi
1594 8c0f
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadrozdzi drozdzi

April 21 2017

1491 f9cb 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viapomoor pomoor
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viamaybeyou maybeyou

April 19 2017

Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viadrozdzi drozdzi

March 26 2017

6426 4981 500

cwote:

I hope you know you deserve more than that…

Reposted fromdrozdzi drozdzi
8175 7805
always too sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl